In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 42 Năm 2014
(tuần 42 năm 2014, từ 13/10/2014 đến 19/10/2014)

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày

- Tổng hợp danh sách học sinh nộp BHYT, BHTN đợt 2.

- Ngày 16/10/2014 đi tập huấn chương trình nha học đường tại PGD huyện.