In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 4 Năm 2016
(tuần 4 năm 2016, từ 25/01/2016 đến 31/01/2016)

 - Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở, vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Tuyên truyền bệnh tiêu chảy.

- Đi mua bổ sung thuốc, dụng cụ y tế