In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 39 Năm 2016
(tuần 39 năm 2016, từ 26/09/2016 đến 02/10/2016)

- Họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch và quản lý lao động.

- Lập kế hoạch tuyên truyền phòng chống bệnh phong.

- Kiểm kê tài sản y tế chuẩn bị công tác bàn giao hiệu trưởng.

- Ngày 27/09/2016 phối hợp với trạm y tế cho học sinh và giáo viên trường uống vaccin tả đợt 2.

- Ngày 30/09/2016 đi tập huấn công tác y tế trường tại PGD Huyện Quảng Điền.

- Ngày 01/10/2016 họp bàn giao hiệu trưởng