In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 38 Năm 2017
(tuần 38 năm 2017, từ 18/09/2017 đến 24/09/2017)

- Họp tổ văn phòng.

- Tiếp tục thu thẻ bảo hiểm y tế bãi ngang của học sinh (Thẻ Phôtô)

- Tổng hợp danh sách học sinh tham gia BHTN.

- Lập kế hoạch tuyên truyền bệnh phong.

- Hội nghị CBCDVC

- Kế hoạch lao động tuần 4:

 Thứ 2,ngày 18/09/2017:  - Lớp 6/2 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3,ngày 19/09/2017:- Lớp 7/1(Lúc 7h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 20/09/2017: - Lớp 7/4 (Lúc 7h30)

                          + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                          + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 5,ngày 21/09/2017: - Lớp 7/2 (Lúc 7h30)

                          + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                          + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 22/09/2017: - Lớp 8/3 (Lúc 7h30)

                          +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                          +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)