In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 38 Năm 2016
(tuần 38 năm 2016, từ 19/09/2016 đến 25/09/2016)

- Họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch và quản lý lao động.

- Tổng hợp danh sách học sinh đóng BHTN đợi 1.

- Ngày 20/09/2016 tham gia tập huấn công tác phòng chống bệnh phong tại TTYT huyệnQuảng Điền