In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 38 Năm 2015
(tuần 38 năm 2015, từ 14/09/2015 đến 20/09/2015)

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Đôn đốc, nhắc nhở học sinh đóng BHTN đợi 1.

- Lập kế hoạch khám sức khỏe cho khối đầu cấp.

- Ngày 18/09/2015 tham gia tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh tại TTYT huyện Quảng Điền.