In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 37 Năm 2017
(tuần 37 năm 2017, từ 11/09/2017 đến 17/09/2017)

- Họp tổ văn phòng.

- Thu thẻ bảo hiểm y tế bãi ngang của học sinh (Thẻ Phôtô)

- Kế hoạch lao động tuần 4:

 Thứ 2,ngày 11/09/2017:

- Lớp 6/1 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3,ngày 12/09/2017:

            - Lớp 8/3(Lúc 7h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 13/09/2017:

- Lớp 7/4 (Lúc 7h30)

                          + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                          + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 15/09/2017

- Lớp 8/4 (Lúc 7h30)

                          +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                          +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)