In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 37 Năm 2013
(tuần 37 năm 2013, từ 09/09/2013 đến 15/09/2013)

- Họp tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch lao động:

            + Thứ 3, ngày 10/09/2013: Lớp 7/2 lao động quét dọn vệ sinh toàn bộ khu vực sân trường.

            + Thứ 6, ngày 13/09/2013: Lớp 8/3 lao động quét dọn vệ sinh toàn bộ khu vực sân trường.

- Kiện toàn, cũng cố ban chăm sóc sức khỏe học sinh năm học 2013-2014.

- Lập kế hoạch tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng.

- Lập kế hoạch tổng vệ sinh môi trường : phát quang trường học, tăng cường thông khí trong các lớp học.

- Tổng hợp danh sách học sinh nộp BHYT, BHTN đợt 1.