In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 35 Năm 2015
(tuần 35 năm 2015, từ 24/08/2015 đến 30/08/2015)

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở vệ sinh các lớp hằng ngày

- Tuyên truyền phồng chống dịch sôt xuất huyết.

- Làm việc với các công ty BHTN  thanh toán chế độ ốm đau, tai nạn cho học sinh., GV trong hè.

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.