In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 33 Năm 2013
(tuần 33 năm 2013, từ 12/08/2013 đến 18/08/2013)
Kế hoạch tuần 1.

- Họp tổ văn phòng đầu năm.

- Lên kế hoạch tháng 08/2013, lên kế hoạch tuần 1.

- Học sinh khối 6 lao động quét dọn vệ sinh toàn bộ khu vực sân trường.

- Lập mẩu sổ sách y tế.

- Ngày 17, 18/8/2013 tham gia học chính trị đầu năm tại Phòng GD&DDT.