In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 2 Năm 2015
(tuần 2 năm 2015, từ 05/01/2015 đến 11/01/2015)

- Phụ vụ công tác thi học kỳ I.

- Họp hội đồng sư phạm.

- Ngày 10/01/2015 làn việc với đoàn đánh giá kiểm định chất lượng.