In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 16 Năm 2018
(tuần 16 năm 2018, từ 16/04/2018 đến 22/04/2018)

- Họp tổ văn phòng.

- Tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

- Kế hoạch lao động tuần 35:

Thứ 2,ngày 16/04/2018:  - Lớp 6/1 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3,ngày 17/04/2018:- Lớp 8/2 (Lúc 7h30)

                     +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 18/04/2018: - Lớp 8/3, 8/4 (Lúc 7h30) (Học sinh vắng đi lại)

                      + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                      + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 20/04/2018: - Lớp 9/3 (Lúc 13h30)

                       +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                       +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 2,ngày 23/04/2018:  - Lớp 7/2 (Lúc 8h)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)