In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 15 Năm 2020
(tuần 15 năm 2020, từ 06/04/2020 đến 12/04/2020)

- Trực phòng chống dich Covid-19.

- Làm vê sinh phòng làm việc.

- Tổng vê sinh môi trường, phòng học, phòng chức năng.