In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 12 Năm 2017
(tuần 12 năm 2017, từ 20/03/2017 đến 26/03/2017)

- Họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch và quản lý lao động lớp 9/3, 6/4, 8/2, 8/1.

- Tuyên truyền  kiến thức phòng chống bệnh Tay - Chân - Miệng.

- Lập tờ trình xin BHXH nối hạng thẻ BHYT cho học sinh không thuộc xã bãi ngang.

- Đưa  học sinh nữ  khối 9 đi tiêm uốn ván tại trạm y tế xã Quảng Thành.

- Tổng kết tình hình sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tháng 03, làm báo cáo.