In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 11 Năm 2020
(tuần 11 năm 2020, từ 09/03/2020 đến 15/03/2020)

- Trực phòng chống dich Covid-19.

- Làm vê sinh phòng làm việc.

 - Họp rá soát hồ sơ tự đánh giá (KDCL)