In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 10 Năm 2017
(tuần 10 năm 2017, từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)

- Họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch và quản lý lao động lớp 6/3, 9/1, 7/3, 7/4.

- Tuyên truyền kiến thức bệnh phòng chống bệnh quai bị.