In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 1 Năm 2016
(tuần 1 năm 2016, từ 04/01/2016 đến 10/01/2016)

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Trả tiền BHYT học sinh.

- Làm báp cáo kết quả ngoại khóa SKSS-VTN, phòng chống HIV/AIDS