In trang

Kế hoạch của Phan Thị Kim Ánh Tháng 2 Năm 2016

- Nắm số lượng học sinh trước vấu tết

- Lập báo cáo danh sách học sinh chưa nhận bằng tốt nghiệp

- Báo cáo số lượng tháng 2