In trang

Kế hoạch của Phan Thị Kim Ánh Năm 2018

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

 

 

 

 

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA VĂN THƯ

NĂM HỌC 2018-2019

 

THÁNG

NỘI DUNG

GHI CHÚ

Tháng 8/2018

 

- Nắm số lượng học sinh đầu năm

- Điều chỉnh biên chế các lớp học

- Cập nhật thông tin điện tử đầu năm học 2018-2019

- Cập nhật điểm thi lại trên cổng thông tin

- Cập nhật điểm thi lại trong học bạ

- Làm sổ điểm danh phụ phát các lớp

- Cập nhật thông tin, vào sổ công văn đi đến và chuyển giao văn bản tới người giải quyết.

 

 Tháng 9/2018

 

- Làm các loại hồ sơ sổ sách đầu năm(sổ điểm cá nhân, mẫu 1PT, mẫu 2 PT) phát các lớp

- Cập nhật sổ đăng bộ

- Sắp xếp học bạ khối 6 phát GVCN

- Trả học bạ tiểu học cho học sinh khối 6

- Cập nhật sổ thi đua khen thưởng của cán bộ công chức

- Làm báo cáo đầu năm học

- Lập danh sách đăng ký thi đua NH 2018-2019

- Cập nhật thông tin, vào sổ công văn đi đến và chuyển giao văn bản tới người giải quyết.

- Báo cáo số lượng tháng 9

 

 Tháng 10/20178

- Làm phổ cập 2018

- Đóng mã số học bạ khối 6 tại Phòng GD

- Cập nhật thông tin, vào sổ công văn đi đến và chuyển giao văn bản tới người giải quyết.

- Báo cáo số lượng tháng 10

 

Tháng 11/2018

 

- Làm phần mềm phổ cập và tham gia kiểm tra tại huyện

- Nhận bằng tốt nghiệp nghề và vào học bạ

- Sắp xếp lại hồ sơ học bạ

- Cập nhật thông tin, vào sổ công văn đi đến và chuyển giao văn bản tới người giải quyết.

- Báo cáo số lượng tháng 11

 

Tháng 12/2018

 

- Lập danh sách phòng thi học kỳ I

- Chuẩn bị các loại mẫu báo cáo học kỳ I

- Cập nhật thông tin, vào sổ công văn đi đến và chuyển giao văn bản tới người giải quyết.

- Báo cáo số lượng tháng 12

 

 Tháng 01/2019

 

- Thi học kỳ I

- Báo cáo kết quả điểm thi học kỳ I

- Báo cáo giữa năm trên cổng thông tin

- Cập nhật thông tin, vào sổ công văn đi đến và chuyển giao văn bản tới người giải quyết.

- Báo cáo số lượng tháng 1

 

Tháng 02/2019

 

- Cập nhật phân công chuyên môn học kỳ II trên cổng thông thông tin

- Giải quyết cho học sinh rút bằng tốt nghiệp THCS

- Cập nhật thông tin, vào sổ công văn đi đến và chuyển giao văn bản tới người giải quyết.

- Báo cáo số lượng tháng 2

 

Tháng 03/2019

 

- Giải quyết cho học sinh rút bằng tốt nghiệp THCS

- Lập danh sách thi nghề học sinh khối 8

- Lập danh sách đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

- Cập nhật thông tin, vào sổ công văn đi đến và chuyển giao văn bản tới người giải quyết.

- Báo cáo số lượng tháng 3.

 

Tháng 04/2019

- Lập danh sách phòng thi học kỳ II

- Chuẩn bị các loại mẫu báo cáo học kỳ II

- Kiểm tra hồ sơ học bạ khối 9

- Lập danh sách xét tốt nghiệp lớp 9

- Cập nhật thông tin, vào sổ công văn đi đến và chuyển giao văn bản tới người giải quyết.

- Báo cáo số lượng tháng 4

 

Tháng 05/2019

 

- Thi học kỳ II

- Báo cáo kết quả điểm thi học kỳ II

- Báo cáo cuối năm trên cổng thông tin

- Cập nhật thông tin, vào sổ công văn đi đến và chuyển giao văn bản tới người giải quyết.

- Xét tốt nghiệp THCS

- Làm hồ sơ thi đua

- Trả học bạ khối 9

 

 Tháng 6/2019

 

- Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020

 

 

 

                                                                                                         Quảng Thành, ngày 24 tháng 8 năm 2018

                              Người viết kế hoạch

 

 

 

                                                                                                                                Phan Thị Kim Ánh