In trang

Kế hoạch của Nguyễn Thị Tư Năm 2015

Làm dự toán thu chi ngân sách năm 2015

Làm dự toán thu chi học phí

Tham mưu cho BGH trong việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.

Thanh toán các chế độ lương và phụ cấp cho CBGVNV

Thanh toán các khoản chi thường xuyên cho các đơn vị giao dịch

Tham mưu cho BGH về các khoản thu của học sinh trong năm học

Tham mưu cho BGH trong việc mua sắm bổ sung sách, thiết bị dạy học

Kiểm tra tu sửa cơ sở vật chất phục vụ dạy và học

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp các khoản thu của học sinh.

Làm các chế độ cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Làm hồ sơ nâng lương, thâm niên, chuyển ngạch, nâng lương trước thời hạn cho GV.

Kiểm tra các tài sản hư hỏng để xin thanh lý.

Định kỳ kiểm kê tài chính, tài sản.