In trang

Kế hoạch chiến lược của Trường THCS Đặng Tất

Trường THCS Quảng Thành được tách ra từ trường Phổ thông cơ sở Quảng Thành theo quyết định số: 2696/QĐ-UB ngày 10 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ khi tách trường đến nay, trường THCS Quảng Thành đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, đòi hỏi sự nghiệp giáo dục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí, nhiệm vụ của mình để giáo dục đào tạo thế hệ trẻ trở thành những con người có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực sáng tạo, đáp ứng được công cuộc công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đất nước. Với tình thần đó, trường THCS Quảng Thành xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

       Chiến lược phát triển giáo dục của trường THCS Quảng Thành, giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020, nhằm xác định rõ định hướng mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu, trong quá trình vận động và phát triển; là cơ sở quan trọng để cho Hội đồng trường, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, chính quyền địa phương và các lực lượng quần chúng xây dựng các chủ trương, kế hoạch, chương trình hành động, nhằm đưa sự nghiệp giáo dục của địa phương phát triển, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

       Những nội dung chính của kế hoạch chiến lược: