Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 22:39 29/08/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 35 năm 2013, từ 26/08/2013 đến 01/09/2013 )

Thực hiện chương trình tuần 2,3 học kỳ I.

Hoàn chỉnh hồ sơ cá nhân, kiểm tra đồ dùng dạy học, phòng học ƯDCNTT.

Chấm và thống kê điểm khảo sát chất lượng đầu năm học để báo cáo cho chuyên môn trường.

Tập huấn sử dụng trang web của trường (13 giờ 29/8/2013 tại phòng tin.)

Các tin khác