Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 24 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ chuyên môn

Kế hoạch tuần học thứ 40 (tuần 21 năm 2019, từ 20/05/2019 đến 26/05/2019)

Kế hoạch tuần học thứ 52 (tuần 20 năm 2019, từ 13/05/2019 đến 19/05/2019)

Kế hoạch tuần học thứ 52 (tuần 20 năm 2019, từ 13/05/2019 đến 19/05/2019)

Kế hoạch tuần học thứ 40 (tuần 21 năm 2019, từ 20/05/2019 đến 26/05/2019)

Kế hoạch tuần học thứ 52 (tuần 17 năm 2019, từ 22/04/2019 đến 28/04/2019)