Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 26 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 10:09 29/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 19 năm 2018, từ 07/05/2018 đến 13/05/2018 )

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN 

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 38

 NĂM HỌC 2017 - 2018

  I. Kế hoạch trọng tâm:

Thi, chấm thi theo kế hoạch của PGD

Tăng cường công tác cập nhật lịch báo giảng, điểm lên mạng, vào sổ. Cập nhật toàn bộ các cột điểm đã kiểm tra.

Kiểm tra công tác sử dụng đồ dùng dạy học, phòng học thực hành, phòng học bộ môn.

Tổng hợp các số liệu báo cáo hiệu trưởng

Họp hội đồng sư phạm.

Tiếp tục công tác chấm, vào điểm.

 I I. Điều chỉnh - Bổ sung: 

Các tin khác