Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:05 18/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 16 năm 2016, từ 18/04/2016 đến 24/04/2016 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật phàn mềm thư viện

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đàu năm

- Chuẩn bị giấy thi học kỳ II

- Nộp các khoản tiền tại PDG

- Vê sinh phòng làm việc