Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 12 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 09:12 18/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 8 năm 2019, từ 18/02/2019 đến 24/02/2019 )

Họp giao ban tổ VP

Làm đối chiếu hủy DT 2018

Làm hồ sơ, sổ sách KT

Chuyển tiền điện, điện thoại

Làm báo cáo NĐ 43 nộp PTC

Các tin khác