Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 14:41 11/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 50 năm 2018, từ 10/12/2018 đến 16/12/2018 )

Chuyển lương tháng 12.2018

Tạm ứng kinh phí kho bạc

làm dự toán bổ sung

Các tin khác