Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 15:13 14/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 31
( Tuần 46 năm 2016, từ 14/11/2016 đến 20/11/2016 )

Chuyển lương tháng 11

Làm dự toán bổ sungntheo NĐ 47

Chuyển tiền hỗ trợ lễ 20/11

Tạm ứng KPTX

Toan đàm 20/11

Các tin khác