Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 05 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 09:48 01/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2018, từ 27/08/2018 đến 02/09/2018 )

Làm nhu cầu lương mới

Làm hố sơ rút tạm ứng KP KB

Rút tạm ứng kinh phí kho bạc

Thông báo học sinh nộp hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo

Họp PHHS đầu năm học

Các tin khác