Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Thành viên Tổ Văn phòng

Kế hoạch tuần học thứ 52 (tuần 47 năm 2018, từ 19/11/2018 đến 25/11/2018)

Kế hoạch tuần học thứ 13 (tuần 47 năm 2018, từ 19/11/2018 đến 25/11/2018)

Kế hoạch tuần học thứ 12 (tuần 45 năm 2018, từ 05/11/2018 đến 11/11/2018)

Kế hoạch tuần học thứ 13 (tuần 46 năm 2018, từ 12/11/2018 đến 18/11/2018)

Kế hoạch tuần học thứ 13 (tuần 47 năm 2018, từ 19/11/2018 đến 25/11/2018)