Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 23 tháng 06 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Thành viên Tổ Văn phòng

Kế hoạch tuần học thứ 39 (tuần 20 năm 2017, từ 15/05/2017 đến 21/05/2017)

Kế hoạch tuần học thứ 50 (tuần 16 năm 2017, từ 17/04/2017 đến 23/04/2017)

Kế hoạch tuần học thứ 36 (tuần 17 năm 2017, từ 24/04/2017 đến 30/04/2017)

Kế hoạch tuần học thứ 31 (tuần 12 năm 2017, từ 20/03/2017 đến 26/03/2017)

Kế hoạch tuần học thứ 35 (tuần 16 năm 2017, từ 17/04/2017 đến 23/04/2017)