Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 24 tháng 02 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Thành viên Tổ Văn phòng

Kế hoạch tuần học thứ 26 (tuần 8 năm 2018, từ 19/02/2018 đến 25/02/2018)

Kế hoạch tuần học thứ 50 (tuần 16 năm 2017, từ 17/04/2017 đến 23/04/2017)

Kế hoạch tuần học thứ 52 (tuần 5 năm 2018, từ 29/01/2018 đến 04/02/2018)

Kế hoạch tuần học thứ 24 (tuần 5 năm 2018, từ 29/01/2018 đến 04/02/2018)

Kế hoạch tuần học thứ 7 (tuần 40 năm 2017, từ 02/10/2017 đến 08/10/2017)