Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 21 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Thành viên Tổ Văn phòng

Kế hoạch tuần học thứ 21 (tuần 2 năm 2019, từ 07/01/2019 đến 13/01/2019)

Kế hoạch tuần học thứ 15 (tuần 48 năm 2018, từ 26/11/2018 đến 02/12/2018)

Kế hoạch tuần học thứ 17 (tuần 50 năm 2018, từ 10/12/2018 đến 16/12/2018)

Kế hoạch tuần học thứ 13 (tuần 46 năm 2018, từ 12/11/2018 đến 18/11/2018)

Kế hoạch tuần học thứ 22 (tuần 1 năm 2019, từ 31/12/2018 đến 06/01/2019)