Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 23 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 09:58 23/02/2018  

Kế hoạch tháng 2 năm 2018

1. Số lượng:

Tiếp tục duy trì số lượng 100% hiện có.

Tăng cường kiểm tra, nắm bắt kịp thời số lượng hạn chế học sinh nghỉ học, bỏ tiết sau tết .