Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 24 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 09:58 23/02/2018  

Kế hoạch tháng 2 năm 2018

1. Số lượng:

Tiếp tục duy trì số lượng 100% hiện có.

Tăng cường kiểm tra, nắm bắt kịp thời số lượng hạn chế học sinh nghỉ học, bỏ tiết sau tết .