Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 05 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Phan Gia Huy

Cập nhật lúc : 14:51 23/08/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ DẠY HỌC NĂM HỌC: 2016- 2017

 

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN

 

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

 

                                                                                                                     

 

                KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

 

                                NĂM HỌC 2016 – 2017

 

  

 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. 

 

- Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có trong nhà trường góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2016-2017;   Trường THCS  Đặng Tất đề ra kế hoạch sử dụng, bảo quản thiết bị đồ dùng dạy học năm học 2016 – 2017 như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 

- Bảo quản và sử dụng có hiệu quả thiết bị ĐDDH sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng hiệu quả đào tạo, là phương tiện quan trọng giúp giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy , học sinh nâng cao chất lượng học tập.

 

- Khai thác triệt để và sử dụng có hiệu quả thiết bị ĐDDH sẳn có kết hợp việc phát động làm thêm đồ dùng , mua sắm trang bị thêm thiết bị đồ dùng còn thiếu, bảo quản tu sửa nhỏ thiết bị đồ dùng sẽ giúp nâng cao chất lượng hiệu quả dạy học, tiết kiệm kinh phí nhà trường và ngân sách nhà nước.

 

II. TÌNH HÌNH CHUNG:

 

Những thuận lợi và khó khăn:

 

a. Thuận lợi :

 

- Lãnh  đạo  luôn kiểm tra và chỉ đạo sát sao công tác sử dụng thiết bị .

 

- Giáo viên và học sinh có ý thức giữ gìn bảo vệ thiết bị.

 

b. Khó khăn :

 

- Một số thiếu bị dạy hoc nhiều năm có tình trạng xuống cấp nên chưa đáp ứng cho GV và HS thực hành được tốt.

 

IIIBIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

 

1Tổ chức:

 

- Tiến hành kiểm kê thiết bị, có kế hoạch mua sắm phục vụ tốt cho việc dạy và học trong năm học mới.

 

- Lên lịch hoạt động thiết bị.

 

2. Phương hướng hoạt động:

 

- Năm học 2016-2017 bộ phận  thiết bị đặt ra các chỉ tiêu:

 

- 100% giáo viên được sử dụng thiết bị phục vụ giảng dạy học  

 

-  Bảo quản tốt thiết bị cũ, tiếp nhận và sử dụng hiệu quả thiết bị mới cấp bổ xung.

 

-  Xin bổ sung thêm các thiết bị đã sử dụng hết hoặc đã quá cũ nát.

 

-  Nâng cao chất lượng hoạt động thiết bị góp phần nâng cao thành tích gảng dạy và học tập của nhà trường.

 

- Tích  cực khai thác các thiết bị đồ dùng dạy học sẵn có trong  phòng thiết bị

 

- Giáo viên lên lớp phải sử dụng đồ dùng dạy học

 

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 

 

 

Tháng

 

Nội dung cụng việc

 

Kết quả

thực hiện

8/2016

- Sắp xếp, vệ sinh lại các trang thiết bị gọn gàng dễ lấy dễ thấy khi sử dụng.

- Cho giáo viên mượn  thiết bị dạy học kịp thời để đủ trang thiết bị dạy học bước vào năm học mới

- Tham mưu Với BGH để hướng dẫn cho giáo viên xây dựng kế hoạch sử dụng TBDH trên cổng thông tin

- Hoàn thiện các loại sổ  sách.

- Tổng hợp GV mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng.

 

9/2016

 - Lên kế hoach mua sắm  thiết bị để phục vụ tốt cho công tác dạy và học.

- Nhắc nhở giáo viên mượn trả đồ dùng thiết bị đúng lịch. 

- Phối hợp  với các thành viên trong tổ văn phòng chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

- Kiểm tra máy các phòng bộ môn để bảo trì, sửa chữa.

- Làm vệ sinh dụng cụ, TBDH.

- Tổng hợp GV mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng báo cáo BGH.

 

10/2016

- Cho GV mượn trả đồ dùng dạy học.

- Cập nhật tình hình đăng ký dử dụng TBDH trên cổng thông tin báo cáo BGH.

- Làm vệ sinh dụng cụ TBDH phòng thiết bị.

- Tổng hợp GV mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng.

- Cập nhật hồ sơ quản lý TBDH đầy đủ.

- Kiểm tra máy tính các phòng bộ môn.

 

11/2016

Cho GV mượn trả đồ dùng dạy học.

- Cập nhật tình hình đăng ký dử dụng TBDH trên cổng thông tin báo cáo BGH.

- Làm vệ sinh dụng cụ TBDH phòng thiết bị.

- Tổng hợp GV mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng.

- Cập nhật hồ sơ quản lý TBDH đầy đủ.

- Kiểm tra máy tính các phòng bộ mônchuẩn bị cho học sinh thi IOE, Vyolympic .

- Chuẩn bị máy TBDH cho giáo viên thi giáo viên dạy giỏi capa trường

 

12/2016

- Sắp sếp bảo quản, phân loại kiểm kê, thiết bị chuẩn bị  báo cáo tình hình mượn và sử dụng TBDH học kỳ 1 cho ban giám hiệu nhà trường

- Tổng hợp GV mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng

 

01/2017

- Bổ sung đồ dựng thiết dạy học mới nếu có

- Cho GV mượn trả đồ dùng dạy học.

-  Làm vệ sinh TBDH định kỳ.

- Tổng hợp GV mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng

 

02/2017

 - Kiểm tra máy tính các phòng bộ mônchuẩn bị cho học sinh thi IOE, Vyolympic .

- Cập nhật hồ sơ quản lý TBDH đầy đủ.

- Tổng hợp GV mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng

 

03/2017

- Nhắc nhở học sinh bảo quản trang thiết bị khi thực hành.

- Sắp xếp, vệ sinh lại  các trang thiết bị  gọn gàng dễ lấy

- Kết hợp với các thành viên tổ văn phòng và đoàn thể trong nhà trường tổ chức (8/3, 26/3)

- Phát động phong trào thi tự làm đồ dùng dạy học đến toàn thể giáo viên và học sinh trong nhà trường

- Tổng hợp GV mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng

 

04/2017

- Cho giáo viên mượn, trả TBDH.

- Sắp xếp, vệ sinh lại các trang thiết bị gọn gàng dễ lấy

- Tổng hợp GV mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng

 

05/2017

- Tổng hợp GV sử dụng đồ dùng dạy học trong cả năm học.

- Thu hồi, kiểm kê TBDH theo danh mục, tổ chức bảo quản,

 bảo dưỡng đúng quy định.

- Xử lý sổ sách, TBDH chuẩn bị cho Hội đồng nhà trường kiểm kê.

- Tập hợp số lượng sử dụng TBDH, tình hình sử dụng TBDH hàng tháng của GV.

- Tổ chức kiểm kê, thanh lý TB theo kế hoạch của trường

- Lên kế hoạch mua sắm, sữa chữa bổ xung, thiết bị chuẩn bị cho năm học mới.

- Kết  thúc năm học: Kiểm kê, niêm phong tất cả các loại thiết bị  còn lại, đánh giá hiện trạng  thiết bị hư hỏng

 

Tháng 6 + tháng 7

 

 

- Sắp xếp lại trang thiết bị trong thời gian nghỉ hè,  kiểm tra thường xuyên chống mối mọt, ẩm ướt, chống cháy...

 

 

 

                                                                                    

 

                                                                                                  Quảng thành, ngày 25 tháng 8 năm 2016

 DUYỆT CỦA  BGH

 

 

 

                  NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH

 

           PHAN GIA HUY