Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 05 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 14:57 14/02/2017  

Kế hoạch năm 2016-2017

Tham mưu cho BGH về các khoản thu đầu năm học

Thanh toán các chế độ lương, phụ cấp cho CB, GV , NV

Thanh toán chi thường xuên cho các đơn vị giao dịch

Định kỳ làm hồ sơ xét nâng lương, thân niên cho CB, GV, NV

Kiểm kê tài chính, tài sản theo định kỳ

Kiểm tra, tu sửa cơ sở vật chất phụ vụ công tác dạy và học

Thanh lý tài sản hư hỏng

Tham mưu cho BGH về việc mua sắm bổ sung sách, thiết bị dạy  học 

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác nộp các khaonr thu của học sinh

Làm hồ sơ chế độ cho học sinh nghèo, cận nghèo

Làm dự toán thu, chio học phí

Làm dự toán thu chi ngân sách nhà nước

Tham mưu cho BGH trong việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ.

Làm hồ sơ báo cáo cacsc chế độ, cho các cơ quan có thẩm quyền

Thanh quyết toán công tác tài chính.